ArcelorMittal Warszawa podpisała Kartę Różnorodności

Strona główna / Artykuły / ArcelorMittal Warszawa podpisała Kartę Różnorodności

22 września 2021 roku Huta została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. ArcelorMittal Warszawa dołączyła w ten sposób do grona ponad 20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, aktywnie przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingowi poprzez tworzenie przyjaznych miejsc pracy.


Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi to od lat jedna z kluczowych zasad, obowiązujących w ArcelorMittal Warszawa – stanowi o tym Kodeks Etyki Biznesu, przyjęty we wszystkich zakładach naszej grupy. Zapisy korporacyjnej Polityki Różnorodność i integracja dotyczą wszystkich pracowników koncernu. Dokładnie to samo mówi polskie prawo pracy, realizujące unijne dyrektywy – przepisy Kodeksu pracy, oprócz szczegółowego zdefiniowania dyskryminacji i mobbingu, nakładają także na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom, uznając je za niepożądane w miejscu pracy. To jeden z pierwszych paragrafów w naszym Regulaminie pracy. Podpisanie Karty Różnorodności jest kolejnym krokiem, umacniającym publiczne zobowiązanie firmy w tym zakresie.

Podpisanie Karty oznacza zobowiązanie do równego traktowania wszystkich osób pracujących lub współpracujących z naszą firmą bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia.

Firmy podpisujące Kartę różnorodności zobowiązują się także do dzielenia się wiedzą i uświadamiania nie tylko pracownikom i współpracownikom, ale też partnerom biznesowym, klientom, dostawcom i podwykonawcom, że ich obowiązkiem jest przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom, które mogą kogokolwiek dyskryminować.